A solid foundation - creating thousands of beliefs

Blooming Tower

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Blooming Tower

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đàu tư và Phát triển Hàn Quốc

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6,000,000,000 VND  

Other works