A solid foundation - creating thousands of beliefs

Tra Bong Bridge

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Cầu Trà Bồng

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Ngãi

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5,000,000,000 VND  

Other works