A solid foundation - creating thousands of beliefs

Nhà máy DRC Đà Nẵng

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Nhà máy Cao su Đà Nẵng 1

- Chủ đầu tư : Công ty CP Cao su Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 25.000.000.000 VNĐ  

Other works