Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

NHÂN SỰ

VĂN HÓA DUFAGO

VĂN HÓA DUFAGO

  • Dufago hiểu rằng: năng lực cạnh tranh không phụ thuộc số vốn và  công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức những con người như thế nào, nó thực sự phù hợp với quy mô và định hướng của công ty.

  • Giá trị văn hóa của Dufago đó là: chỉ có lấy NHÂN – ĐỨC làm gốc mới giúp xây dựng được một đội ngũ đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau để làm được việc lớn.

  • Ở Dufago, thay vì “Làm cho tôi” là hãy “Làm với tôi”. Chúng tôi gắn trách nhiệm cá nhân vào tất cả các công việc dù là nhỏ nhất, tự thay thế vị trí khi không đủ năng lực. Tất cả hoạt động dựa trên sự hiệu quả và có tính định lượng.

  • Dufago đặt ra tiêu chuẩn cao nhất để giữ gìn hình ảnh, môi trường làm việc trong sạch, an toàn cho nhân viên, đối tác và cộng đồng.

  • Chính sách đạo đức của Dufago:

    • Chính sách đạo đức Dufago là các chuẩn mực, nguyên tắc mà mọi nhân viên bắt buộc phải tuân thủ .Chính sách đạo đức không chỉ giúp cho Dufago phát triển bền vững mà còn bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời khẳng định nhân cách, giá trị của nhân viên Dufago.