Chinese (Simplified)EnglishJapaneseVietnamese

Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Văn bản
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ĐHĐCD bất thường năm 2020
28/08/2020
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
28/08/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ
31/07/2020
DS cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
28/07/2020
BCQT 6 tháng đầu năm 2020 (CBTT)
28/07/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Trường Kỹ – Thanh viên HĐQT
20/07/2020
CBTT ky HD kiem toan 2020_signed
02/07/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Minh Phương
28/05/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Trường Kỹ
29/04/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi mẫu dấu
28/04/2020
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 09
24/04/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Minh Phượng
22/04/2020
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên Công ty, bổ sung ngàng nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty
17/04/2020
Công văn đồng ý gia hạn thời gian công bố BCTC các quý năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
17/04/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2019
11/04/2020
Thay đổi Chủ tịch HĐQT
11/04/2020
Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024
11/04/2020
CBTT bầu chủ tịch HĐQT, trưởng BKS
11/04/2020
Danh sách đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Pacific Dinco nhiệm kỳ 2020 – 2024
07/04/2020
Danh sách đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần Pacific Dinco nhiệm kỳ 2020 – 2024
07/04/2020