THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tiêu đề
Báo cáo danh sách cổ đông lớn thời điểm 6 tháng cuối năm 2021
25/01/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ – Bà. Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên HĐQT
24/01/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ – Bà. Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên HĐQT
24/01/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ – Ông. Đinh Ngọc Đạm – Thành viên HĐQT
03/01/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ – Bà. Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên HĐQT
17/12/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ – Bà. Nguyễn Thị Kim Liên – Thành viên HĐQT
17/12/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo của nội bộ
07/12/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Ngọc Đạm – Thành viên HĐQT
01/12/2021
Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang tự do chuyển nhượng
22/11/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Kim Liên
13/11/2021
Biên bản thỏa thuận mua bán cổ phiếu PDB giữa ông Lê Trường Kỹ- Chủ tịch HĐQT và Ông Đinh Ngọc Đạm- Thành viên HĐQT
05/11/2021
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán đối với các cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ, cổ đông lớn
04/11/2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
02/11/2021
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
02/11/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Ngọc Đạm – Thành viên HĐQT
30/10/2021