Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Title
Thông báo sỡ hữu nước ngoài tối đa của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước
03/06/2022
Thông báo thay đổi website và email của Công ty
03/06/2022
Báo cáo kết quả giao dịch người liên quan của người nội bộ: Huỳnh Phước Huyền Vân
31/05/2022
Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng tài sản cho 2 công ty con
31/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Anh Long- Trưởng BKS
26/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Minh Phượng- Thành viên BKS
26/05/2022
Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty con: Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago
18/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Trường Kỹ- Chủ tịch HĐQT
18/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Huỳnh Phước Huyền Vy- Phó CT HĐQT
18/05/2022
Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động của Công ty con
11/05/2022
Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty con: Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago
11/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Tiến Đức- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
04/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Triều- Phó Tổng giám đốc
04/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thảo- Phó Tổng giám đốc
04/05/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của cổ đông nội bộ- Bà Huỳnh Phước Huyền Vân
22/04/2022