A solid foundation - creating thousands of beliefs

MINUTES OF AGREEMENT TO BUY STOCKS PDB DIN CAPITAL INVESTMENT GROUP

168
SHARES
2.1k
VIEWS

Vừa qua ngày 5/11 /2021 tại văn phòng tập đoàn đầu tư Din Capital ông Lê Trường Kỹ đã ký kết mua cổ phiếu của ông Đinh Ngọc Phạm đang sở hữu với số cổ phiếu là giao dịch là 100.000 CP. 

Giao dịch thỏa thuận được thực hiện trên sàn chứng khoán từ ngày 04/11/2021 tới ngày 30/11/2021, biên bản thỏa thuận bên dưới: 

Biên bản thỏa thuận mua bán cổ phiếu PDB

News

quick recruitment

Leave your information and choose a suitable position, we will contact you for an interview as soon as possible!

News

Other news