A solid foundation - creating thousands of beliefs

DUFAGO QUANG NGAI PONE PIVEN IN THE PRODUCTION OF HIGH MATCH Fiber Reinforced Concrete 450

165
SHARES
2.1k
VIEWS

Selling fresh concrete in Quang Ngai-  As a manufacturer of quality and reputable commercial concrete in Quang Ngai market. Dufago Concrete has been accompanying project customers to bring the best product quality. Always produce high-grade concrete products, such as grade 450 to 700.

Selling fresh concrete in Quang Ngai
Selling fresh concrete in Quang Ngai

Dufago Concrete Projects - Quang Ngai 

Cụ thể vừa qua tại dự án Bekeart Quảng Ngãi, bê tông Dufago đã cung cấp bê tông cốt sợi Mác 450 nền nhà xưởng. Mẻ đổ nền siêu phẳng đạt chuẩn quốc tế với yêu cầu kỹ thuật cao. Qua đó, có những trở ngại lớn trong quá trình sản xuất bê tông cốt sợi và bê tông Dufago khắc phục được, cụ thể như sau:
With a normal concrete mix composition, adding fiber will significantly affect the workability of the concrete mix. The problem is that there must be an improvement in the composition of the mix, so that the concrete mixture still ensures workability.
– How to ensure that the fiber is evenly distributed in the concrete mix, and there are no lumps.
Calculate the volume of Fiber for each batch, choose the right time, the right place to put the Fiber into the concrete mix to ensure the correct and sufficient quantity without reducing the capacity of the batching plant, ensuring the mixture Concrete is supplied continuously.
– Lường trước được những trở ngại gặp phải khi sản xuất bê tông sợi, bê Tông DUFAGO đã kịp thời có những giải pháp phù hợp để đem lại sản phẩm phù hợp cho công trình.

Sau đây là những hình ảnh sản xuất bê tông cốt sợi như sau: 

Selling fresh concrete in Quang Ngai
Selling fresh concrete in Quang Ngai

 

FOR SALE QUANG NGI FRESH Concrete
Dufago Concrete promises to be the top-qualified supplier providing concrete with the best quality and service to our Precious Customer. Contact us via:
👉 SĐT liên hệ: 0899154747
👉 Address: 233 Dien Bien Phu – Hoa Khe Ward – Thanh Khe District – City. Danang
👉 Dufago's fanpage
👉 Concreting in Da Nang, Quang Nam, and Quang Ngai 

News

quick recruitment

Leave your information and choose a suitable position, we will contact you for an interview as soon as possible!

News

Other news