A solid foundation - creating thousands of beliefs

BÊ TÔNG TRUYỀN THỐNG

Bê tông truyền thống thông thường

Đây là loại bê tông được nâng cao tính năng công tác cũng như cải thiện khả năng duy trì độ sụt cao và giảm được lượng nước trộn đáng kể.
Material composition.

Sử dụng xi măng portland hỗn hợp PCB40, Cát vàng có Mn: 2.3 – 3.0, Đá dăm Dmax loại: 25, 20, 10 và 9.5mm. Nước sạch dùng cho sinh hoạt và phụ gia hóa dẻo, siêu hóa dẻo hoặc siêu dẻo cao cấp.

Technical standards.

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn Việt Nam, ASTM và BS…
Usage benefits.

Bê tông sử dụng phụ gia để kéo dài thời gian duy trì độ sụt, cải thiện độ linh động tăng tính công tác, dễ dàng việc thi công và hoàn thiện.
Sử dụng cho mọi cấu kiện có đòi hỏi kỹ thuật thông thường của công trình.
Controlling concrete temperature control as well as optimal mixing composition helps customers save costs and reduce the risk of shrinkage during the curing process.
Có thể áp dụng thi công phù hợp với các tiêu chuẩn khác nhau: TCVN, ASTM và BS