A solid foundation - creating thousands of beliefs

The Hyatt Resort

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: The Hyatt Resort

- Chủ đầu tư : Indochina Land

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ  

Other works