BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Văn bản
Báo cáo tài chính riêng năm 2020
30/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
30/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2020
29/01/2021
Báo cáo tài chính quý 04.2020 Công ty mẹ
20/01/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020
29/10/2020
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 công ty mẹ
20/10/2020
Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ
25/08/2020
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất
25/08/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020
29/07/2020
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 công ty mẹ
20/07/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
29/04/2020
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Công ty mẹ
20/04/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
30/03/2020
Báo cáo tài chính riêng năm 2019
30/03/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019
23/01/2020
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019
20/01/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019
29/10/2019
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019
20/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019
14/08/2019
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019
14/08/2019