BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tiêu đề
Công văn giải trình chênh lệch BCTC Công ty lập và BCTC kiểm toán bán niên năm 2021
15/08/2021
Báo cáo tài chính bán niên 2021 hợp nhất
15/08/2021
Báo cáo tài chính bán niên 2021 công ty mẹ
15/08/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02.2021
30/07/2021
Báo cáo tài chính Quý 02.2021 Công ty mẹ
20/07/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01.2021
28/04/2021
Báo cáo tài chính Quý 01.2021 công ty mẹ
20/04/2021
Báo cáo tài chính riêng năm 2020
30/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
30/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 04 năm 2020
29/01/2021
Báo cáo tài chính quý 04.2020 Công ty mẹ
20/01/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020
29/10/2020
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 công ty mẹ
20/10/2020
Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ
25/08/2020
Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất
25/08/2020