THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Văn bản
Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
02/03/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham sự ĐHĐCĐ thường niên 2021
25/02/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
24/02/2021
Báo cáo cổ đông lớn 2020
29/01/2021
Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Rofadi
19/01/2021
Công bố thông tin thay đổi người liên quan của người nội bộ
23/12/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi tên miền website
04/12/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ĐHĐCD bất thường năm 2020
28/08/2020
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
28/08/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ
31/07/2020
DS cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
28/07/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Trường Kỹ – Thanh viên HĐQT
20/07/2020
CBTT ky HD kiem toan 2020_signed
02/07/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Minh Phương
28/05/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Trường Kỹ
29/04/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi mẫu dấu
28/04/2020
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 09
24/04/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Minh Phượng
22/04/2020
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên Công ty, bổ sung ngàng nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty
17/04/2020
Công văn đồng ý gia hạn thời gian công bố BCTC các quý năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
17/04/2020