THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Văn bản
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
08/04/2021
Công văn giải trình chênh lệch giữa BCTC Công ty lập và BCTC kiểm toán năm 2020
02/04/2021
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty con: Công ty TNHH MTV Rofadi
29/03/2021
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ
09/03/2021
Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
02/03/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham sự ĐHĐCĐ thường niên 2021
25/02/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
24/02/2021
Báo cáo cổ đông lớn 2020
29/01/2021
Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Rofadi
19/01/2021
Công bố thông tin thay đổi người liên quan của người nội bộ
23/12/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi tên miền website
04/12/2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ĐHĐCD bất thường năm 2020
28/08/2020
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
28/08/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ
31/07/2020
DS cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
28/07/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Trường Kỹ – Thanh viên HĐQT
20/07/2020
CBTT ky HD kiem toan 2020_signed
02/07/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Minh Phương
28/05/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Trường Kỹ
29/04/2020
Công bố thông tin về việc thay đổi mẫu dấu
28/04/2020