Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Ban Điều Hành

ĐẶNG TIẾN ĐỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THẢO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN TRIỀU

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN KIM HOÀNG

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

NGUYỄN THỊ THẢO

KIÊM TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

ĐẶNG NGỌC NHƠN

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

MAI SINH

QUẢN LÝ TRẠM CẨM LỆ

NGUYỄN VĂN TRIỀU

KIÊM PHỤ TRÁCH KINH DOANH
QUẢNG NAM - QUẢNG NGÃI

PHẠM MINH VIỆT

QUẢN LÝ TRẠM TỊNH PHONG
- QUẢNG NGÃI