Ban Điều Hành

ĐẶNG TIẾN ĐỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ THẢO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN TRIỀU

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN KIM HOÀNG

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

PHẠM VĂN PHƯỚC

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

ĐẶNG NGỌC NHƠN

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

NGUYỄN THUẬN

TRẠM TRƯỞNG TRẠM THANH VINH

MAI SINH

TRẠM TRƯỞNG TRẠM CẨM LỆ

LÊ VĂN LIÊM

TRẠM TRƯỞNG TRẠM TỊNH PHONG