Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cầu Nam Ô

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Nam Ô

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng 

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác