Fusion Maia Resort

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Fusion Maia Resort

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư 559

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ  

 

Công trình khác