Golden Square

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Golden Square

- Chủ đầu tư : Công ty Bất động sản Đông Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 10.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác