Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà làm việc cơ quan Quốc hội tại Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà làm việc cơ quan Quốc hội tại Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Văn phòng Quốc hội

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác