Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy Mabuchi Motor

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy Mabuchi Motor

- Chủ đầu tư : Mabuchi Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9.000.000.000 VNĐ 

Công trình khác