Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy ô tô TCIE

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy ô tô TCIE

- Chủ đầu tư : Công ty TCIE Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 30.000.000.000 VNĐ 

Công trình khác