The Summit

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: The Summit

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến số 1

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ 

Công trình khác