Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Blooming Tower

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Blooming Tower

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đàu tư và Phát triển Hàn Quốc

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác