Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cầu Trà Bồng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Trà Bồng

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Ngãi

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác