Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cầu Bà Rén

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Bà Rén

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Nam 

- Địa điểm : Quảng Nam 

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác