Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Trường Đại học Đông Á

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Trường Đại học Đông Á

- Chủ đầu tư : Trường Đại học Đông Á

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 6.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác